Statut ESBC oraz EBC

  1. Artykuł 17 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 38.
  2. Decyzja Rady zebranej w składzie szefów państw lub rządów z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie zmiany art. 10.2 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i EBC Dz.U. L 83 z 1.4.2003, str. 66.
  3. Protokół (nr 4) w sprawie statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i EBC Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 230.Dodatkowe informacje
  4. Zalecenie dotyczące decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany art. 22 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i EBC (przedstawione przez Europejski Bank Centralny) (EBC/2017/18), 23.6.2017.