Καταστατικό του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ

  1. Άρθρο 6 παράγραφος III σημείο 4 της Συνθήκη του Άμστερνταμ που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισμένες συναφείς πράξεις EE  C 340 της 10.11.1997, σ. 68.
  2. Άρθρο 5 της Συνθήκης της Νίκαιας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισμένες συναφείς Πράξεις EE  C 80 της 10.3.2001, σ. 42.
  3. Άρθρο 17 της Πράξης περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση EE  L 236 της 23.9.2003, σ. 38.
  4. Σύσταση, βάσει του άρθρου 10.6 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της EKT, για απόφαση του Συµβουλίου για τροποποίηση του άρθρου 10.2 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της ΕΚΤ (EKT/2003/1), EE  C 29 της 7.2.2003, σ. 6.
  5. Απόφαση του Συμβουλίου, συνερχόμενου σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της 21ης Μαρτίου 2003 περί τροποποιήσεως του άρθρου 10.2 του καταστατικού του ευρωπαϊκού συστήµατος κεντρικών τραπεζών και της EKT EE  L 83 της 1.4.2003, σ. 66.
  6. Πρωτόκολλο (αριθ. 4) για το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της EKT EE  C 202 της 7.6.2016, σ. 230.Πρόσθετες πληροφορίες
  7. Σύσταση για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του άρθρου 22 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της EKT (υποβάλλεται από την EKT) (EKT/2017/18), 23.6.2017.