Banking Supervision
Svenska
Other languages1 +
Menu

  1. Beslut av rådet på stats- eller regeringschefsnivå av den 21 mars 2003 om ändring av artikel 10.2 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB (2003/223/EG), EUT L 83, 1.4.2003, s. 66.

    Ytterligare information

    1. Rättelse till beslut 2003/223/EG av rådet på stats- eller regeringschefsnivå av den 21 mars 2003 om ändring av artikel 10.2 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB, EUT L 288, 6.11.2003, s. 7.
    2. Rättelse till beslut 2003/223/EG av rådet på stats- eller regeringschefsnivå av den 21 mars 2003 om ändring av artikel 10.2 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB, EUT L 301, 19.11.2003, s. 16.