1. Протокол (№ 4) за Устава на Европейската система на централните банки и на ЕЦБ, OВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 230..

    Допълнителна информация

    1. Отменено: Протокол (№ 4) за Устава на Европейската система на централните банки и на ЕЦБ, OВ C 326, 26.10.2012 г., стр. 230..