1. Πρωτόκολλο (αριθ. 4) για το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της EKT, EE  C 326 της 26.10.2012, σ. 230.

    Πρόσθετες πληροφορίες

    1. Δεν ισχύει πλέον: Πρωτόκολλο για το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της EKT, EE  C 191 της 29.7.1992, σ. 68.
    2. Δεν ισχύει πλέον: Πρωτόκολλο για το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της EKT (ανεπίσηµη ενοποιηµένη απόδοση), 1.6.2004.