Fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

  1. Konsoliderade versioner av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssättEUT C 326, 26.10.2012, s. 1,
  2. Fördraget om Europeiska unionen (den svenska versionen finns inte tillgänglig)EGT C 191, 29.7.1992, s. 1,
  3. Amsterdamfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med demEGT C 340, 10.11.1997, s. 1,
  4. Nicefördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med demEGT C 80, 10.3.2001, s. 1,
  5. Konsoliderade versioner av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapenEUT C 321E, 29.12.2006, s. 1,
  6. Akt om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska Unionen och om anpassning av fördragenEUT L 236, 23.9.2003, s. 33,
  7. Akt om villkoren för Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning och om anpassning av de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen EUT L 157, 21.6.2005, s. 203,
  8. Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, undertecknat i Lissabon den 13 december 2007 EUT C 306, 17.12.2007, s. 1,