Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie

  1. Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016, s. 1.
  2. Konsolidované znenia Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006, s. 1.
  3. Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003, s. 33.
  4. Akt o podmienkach pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia  Ú. v. EÚ L 157, 21. 6. 2005, s. 203.
  5. Lisabonská zmluva, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, podpísaná v Lisabone 13. decembra 2007  Ú. v. EÚ C 306, 17. 12. 2007, s. 1.
  6. Akt o podmienkach pristúpenia Chorvátskej republiky a o úpravách Zmluvy o Európskej únii, Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu Ú. v. EÚ L 112, 24. 4. 2012, s. 21.