Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  1. Ενοποιημένες αποδόσεις της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης EE  C 202 της 7.6.2016, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
  2. Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση EE  C 191 της 29.7.1992, σ. 1.
  3. Συνθήκη του Άμστερνταμ που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισμένες συναφείς πράξεις EE  C 340 της 10.11.1997, σ. 1.
  4. Συνθήκη της Νίκαιας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισμένες συναφείς πράξεις EE  C 80 της 10.3.2001, σ. 1.
  5. Ενοποιημένη απόδοση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας EE  C 321E της 29.12.2006, σ. 1.
  6. Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της Λετονίας, της ∆ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ∆ηµοκρατίας της Μάλτας, της ∆ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας και των προσαρµογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση EE  L 236 της 23.9.2003, σ. 33.
  7. Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση  EE  L 157 της 21.6.2005, σ. 203.
  8. Συνθήκη της Λισσαβώνας για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υπογράφηκε στη Λισσαβώνα στις 13 Δεκεμβρίου 2007  EE  C 306 της 17.12.2007, σ. 1.
  9. Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Δημοκρατίας της Κροατίας και των προσαρμογών της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας EE  L 112 της 24.4.2012, σ. 21.