Traktaten om den Europæiske Union og traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde

  1. Konsoliderede udgaver af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde EUT C 202 af 7.6.2016, s. 1.
  2. Traktat om Den Europæiske Union EFT C 191 af 29.7.1992, s. 1.
  3. Amsterdam-traktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union, traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og visse tilknyttede akter EFT C 340 af 10.11.1997, s. 1.
  4. Nice-traktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union, traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og visse tilknyttede akter EFT C 80 af 10.3.2001, s. 1.
  5. Konsoliderede udgaver af traktaten om den europæiske union og traktaten om oprettelse af det europæiske fællesskab EUT C 321E af 29.12.2006, s. 1.
  6. Akt vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33.
  7. Akt om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelsesvilkår samt om tilpasning af de traktater, som Den Europæiske Union bygger på  EUT L 157 af 21.6.2005, s. 203.
  8. Lissabontraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, underskrevet i Lissabon den 13. december 2007  EUT C 306 af 17.12.2007, s. 1.
  9. Akt om Republikken Kroatiens tiltrædelsesvilkår samt om tilpasning af traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab EUT L 112 af 24.4.2012, s. 21.