Menu

Služby Eurosystému v oblasti správy rezerv

  1. Usmernenie ECB zo 7. apríla 2006 o poskytovaní služieb v oblasti správy rezerv v eurách prostredníctvom Eurosystému centrálnym bankám a krajinám nachádzajúcim sa mimo eurozóny a medzinárodným organizáciám (ECB/2006/4), Ú. v. EÚ L 107, 20. 4. 2006, s. 54.Dodatočné informácie
    1. Usmernenie ECB z 28. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2006/4 o poskytovaní služieb v oblasti správy rezerv v eurách prostredníctvom Eurosystému centrálnym bankám a krajinám nachádzajúcim sa mimo eurozóny a medzinárodným organizáciám  (ECB/2009/11), Ú. v. EÚ L 139, 5. 6. 2009, s. 34.
    2. Usmernenie ECB z 15. mája 2013, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2006/4 o poskytovaní služieb v oblasti správy rezerv v eurách prostredníctvom Eurosystému centrálnym bankám a krajinám nachádzajúcim sa mimo eurozóny a medzinárodným organizáciám (ECB/2013/14), Ú. v. EÚ L 138, 24. 5. 2013, s. 19.
    3. Usmernenie ECB/2006/4. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  24. 5. 2013.
  2. Usmernenie ECB z 3. mája 2018 o poskytovaní služieb v oblasti správy rezerv v eurách prostredníctvom Eurosystému centrálnym bankám a krajinám nachádzajúcim sa mimo eurozóny a medzinárodným organizáciám  (ECB/2018/14), 7. 5. 2018.