Usługi Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami

  1. Wytyczne EBC z dnia 7 kwietnia 2006 r. dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz banków centralnych oraz państw nienależących do strefy euro oraz na rzecz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro (EBC/2006/4), Dz.U. L 107 z 20.4.2006, str. 54.Dodatkowe informacje
    1. Wytyczne EBC z dnia 28 maja 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/4 dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz banków centralnych oraz państw nienależących do strefy euro oraz na rzecz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro  (EBC/2009/11), Dz.U. L 139 z 5.6.2009, str. 34.
    2. Wytyczne EBC z dnia 15 maja 2013 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/4 dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz banków centralnych oraz państw nienależących do strefy euro oraz na rzecz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro  (EBC/2013/14), Dz.U. L 138 z 24.5.2013, str. 19.
    3. Wytyczne EBC/2006/4. Nieoficjalna wersja skonsolidowana opracowana przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej 24.5.2013.
  2. Wytyczne EBC (UE) 2018/797 z dnia 3 maja 2018 r. dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz banków centralnych oraz państw nienależących do strefy euro oraz na rzecz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro  (EBC/2018/14), 7.5.2018.