Υπηρεσίες διαχείρισης συναλλαγματικών διαθεσίμων του Ευρωσυστήματος

  1. Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 7ης Απριλίου 2006 σχετικά με την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης συναλλαγματικών διαθεσίμων σε ευρώ από το Ευρωσύστημα προς κεντρικές τράπεζες και χώρες εκτός ζώνης ευρώ και προς διεθνείς οργανισμούς (EKT/2006/4), EE  L 107 της 20.4.2006, σ. 54.Πρόσθετες πληροφορίες
    1. Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 28ης Μαΐου 2009 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/4 σχετικά με την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης συναλλαγματικών διαθεσίμων σε ευρώ από το Ευρωσύστημα προς κεντρικές τράπεζες και χώρες εκτός ζώνης ευρώ και προς διεθνείς οργανισμούς  (EKT/2009/11), EE  L 139 της 5.6.2009, σ. 34.
    2. Κατευθυντήρια γραμμή της EKT, της 15ης Μαΐου 2013, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/4 σχετικά με την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης συναλλαγματικών διαθεσίμων σε ευρώ από το Ευρωσύστημα προς κεντρικές τράπεζες και χώρες εκτός ζώνης ευρώ και προς διεθνείς οργανισμούς  (EKT/2013/14), EE  L 138 της 24.5.2013, σ. 19.
    3. Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/4. Ανεπίσημη κωδικοποίηση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.5.2013.
  2. Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2018/797 της EKT της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης συναλλαγματικών διαθεσίμων σε ευρώ από το Ευρωσύστημα προς κεντρικές τράπεζες και χώρες εκτός ζώνης ευρώ και προς διεθνείς οργανισμούς  (EKT/2018/14), 7.5.2018.