Menu

Услуги на Евросистемата за управление на резерви

  1. Насоки на ЕЦБ от 7 април 2006 година относно предоставянето на услуги за управление на резерви в евро от Евросистемата на централни банки и държави извън еврозоната и на международни организации  (ЕЦБ/2006/4), OВ L 107, 20.4.2006 г., стр. 54..
    1. Насоки на ЕЦБ от 28 май 2009 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2006/4 относно предоставянето на услуги за управление на резерви в евро от Евросистемата на централни банки и държави извън Еврозоната и на международни организации  (ЕЦБ/2009/11), OВ L 139, 5.6.2009 г., стр. 34..
    2. Насоки на ЕЦБ от 15 май 2013 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2006/4 относно предоставянето на услуги за управление на резерви в евро от Евросистемата на централни банки и държави извън еврозоната и на международни организации  (ЕЦБ/2013/14), OВ L 138, 24.5.2013 г., стр. 19..
    3. Насоки ЕЦБ/2006/4. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 24.5.2013.
  2. Насоки на ЕЦБ от 3 май 2018 година относно предоставянето на услуги за управление на резерви в евро от Евросистемата на централни банки и държави извън еврозоната и на международни организации  (ЕЦБ/2018/14), 7.5.2018.