Механизъм на обменните курсове (ERM ІІ)

 1. Споразумение от 16 март 2006 година между ЕЦБ и националните централни банки на държавите-членки извън еврозоната за определяне на процедурите за работа на Механизма на обменните курсове в третия етап от Икономическия и паричен съюз  OВ C 73, 25.3.2006 г., стр. 21..
  1. Споразумение от 21 декември 2006 година между ЕЦБ и националните централни банки на държавите-членки извън Еурозоната за изменение на Споразумението от 16 март 2006 г. между ЕЦБ и националните централни банки на държавите-членки извън Еурозоната за определяне на процедурите за работа на механизма на обменните курсове в третия етап от Икономическия и паричен съюз OВ C 14, 20.1.2007 г., стр. 6..
  2. Споразумение от 14 декември 2007 година между ЕЦБ и националните централни банки на държавите-членки извън еврозоната за изменение на Споразумението от 16 март 2006 г. между ЕЦБ и националните централни банки на държавите-членки извън еврозоната за определяне на процедурите за работа на механизма на обменните курсове в третия етап от Икономическия и паричен съюз OВ C 319, 29.12.2007 г., стр. 7..
  3. Споразумение от 8 декември 2008 година между ЕЦБ и националните централни банки на държавите-членки извън еврозоната за изменение на Споразумението от 16 март 2006 г. между ЕЦБ и националните централни банки на държавите-членки извън еврозоната за определяне на процедурата за работа на механизма на обменните курсове в третия етап от икономическия и паричен съюз OВ C 16, 22.1.2009 г., стр. 10..
  4. Споразумение от 13 декември 2010 година между ЕЦБ и националните централни банки на държавите-членки извън еврозоната за изменение на Споразумението от 16 март 2006 г. между ЕЦБ и националните централни банки на държавите-членки извън еврозоната за определяне на процедурата за работа на механизма на обменните курсове в третия етап от икономическия и паричен съюз OВ C 5, 8.1.2011 г., стр. 3..
  5. Споразумение от 21 юни 2013 година между ЕЦБ и националните централни банки на държавите-членки, чиято парична единица не е еврото за изменение на Споразумението от 16 март 2006 г. между ЕЦБ и националните централни банки на държавите-членки извън Еврозоната за определяне на процедурите за работа на механизма на обменните курсове в третия етап от икономическия и паричен съюз OВ C 187, 29.6.2013 г., стр. 1..
  6. Споразумение от 6 декември 2013 година между ЕЦБ и националните централни банки на държавите членки извън еврозоната за изменение на Споразумението от 16 март 2006 г. между ЕЦБ и националните централни банки на държавите членки извън еврозоната за определяне на процедурата за работа на механизма на обменните курсове в третия етап от икономическия и паричен съюз OВ C 17, 21.1.2014 г., стр. 1..
  7. Споразумение от 13 ноември 2014 година между ЕЦБ и националните централни банки на държавите членки извън еврозоната за изменение на Споразумението от 16 март 2006 г. между ЕЦБ и националните централни банки на държавите членки извън еврозоната за определяне на процедурата за работа на механизма на обменните курсове в третия етап от икономическия и паричен съюз  OВ C 64, 21.2.2015 г., стр. 1..
  8. Споразумение от 22 януари 2020 година между ЕЦБ и националните централни банки на държавите членки извън еврозоната за изменение на Споразумението от 16 март 2006 г. между ЕЦБ и националните централни банки на държавите членки извън еврозоната за определяне на процедурите за работа на Механизма на обменните курсове в третия етап от Икономическия и паричен съюз  OВ C 63, 1.2.2020 г., стр. 1..Допълнителна информация