Utländsk valuta

  1. ECB:s riktlinje av den 23 oktober 2003 för de deltagande medlemsstaternas transaktioner med rörelsemedel i utländsk valuta enligt artikel 31.3 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB (ECB/2003/12) (ECB/2003/12), EUT L 283, 31.10.2003, s. 81.Ytterligare information