Devízy

  1. Usmernenie ECB z 23. októbra 2003 o transakciách zúčastnených členských štátov s ich hotovostnými devízovými aktívami podľa článku 31.3 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a ECB (ECB/2003/12), Ú. v. EÚ L 283, 31. 10. 2003, s. 81.