Užsienio valiuta

  1. 2003 m. spalio 23 d. ECB gairės dalyvaujančių valstybių narių sandoriams apyvartinėmis užsienio valiutos lėšomis pagal Europos centrinių bankų sistemos ir ECB statuto 31.3 straipsnį (ECB/2003/12), OL L 283, 2003 10 31, p. 81.