Чуждестранна валута

  1. Насоки на ЕЦБ от 23 октомври 2003 година относно сделките на участващите държави-членки, осъществявани с текущите им средства в чуждестранна валута, съгласно член 31.3 от Устава на Европейската система на централните банки и на ЕЦБ  (ЕЦБ/2003/12), OВ L 283, 31.10.2003 г., стр. 81..