Valutareserver

 1. ECB:s rekommendation till rådets förordning (EG) om ECB:s krav på inbetalning av ytterligare valutareserver (ECB/1999/1), EGT C 269, 23.9.1999, s. 9.
 2. ECB:s beslut av den 16 november 2000 om Bank of Greece inbetalning av kapital och bidrag till ECB:s reserver och avsättningar samt Bank of Greece inledande överföring av reservtillgångar till ECB m.m. (ECB/2000/14), EGT L 336, 30.12.2000, s. 110.Ytterligare information
  1. Inofficiell konsoliderad text [ i dess ändrade lydelse enligt beslut ECB/2003/18]. Sammanställd av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer 1.1.2004.
 3. ECB:s riktlinje av den 3 november 1998 ändrad genom riktlinje av den 16 november 2000 om sammansättning, värdering och villkor för den inledande överföringen av reservtillgångar, samt denominering och avkastning på motsvarande fordringar (bilaga till ECB/2000/14) (ECB/2000/15), EGT L 336, 30.12.2000, s. 114.Ytterligare information
 4. Avtal av den 16 november 2000 mellan ECB och Bank of Greece om den fordran med vilken ECB skall kreditera Bank of Greece i enlighet med artikel 30.3 i ECBS-stadgan m.m. EGT L 336, 30.12.2000, s. 122.
 5. ECB:s riktlinje av den 26 september 2002 om minimistandarder för ECB och de nationella centralbankerna vid genomförandet av penningpolitiska transaktioner, valutatransaktioner med ECB:s valutareserver och vid förvaltningen av ECB:s reservtillgångar (ECB/2002/6), EGT L 270, 8.10.2002, s. 14.Ytterligare information
 6. ECB:s beslut av den 30 december 2006 om Banka Slovenijes inbetalning av kapital, dess överföring av reservtillgångar och bidrag till ECB:s reserver och avsättningar (ECB/2006/30), EUT L 24, 31.1.2007, s. 17.
 7. Avtal av den 30 december 2006 mellan ECB och Banka Slovenije om den fordran med vilken ECB skall kreditera Banka Slovenije i enlighet med artikel 30.3 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB EUT C 17, 25.1.2007, s. 26.
 8. ECB:s beslut av den 31 december 2007 om Central Bank of Cyprus och Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Maltas inbetalning av kapital, överföring av reservtillgångar och bidrag till ECB:s reserver och avsättningar  (ECB/2007/22), EUT L 28, 1.2.2008, s. 36.
 9. Avtal av den 31 december 2007 mellan ECB och Central Bank of Cyprus om den fordran med vilken ECB ska kreditera Central Bank of Cyprus enligt artikel 30.3 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB  EUT C 29, 1.2.2008, s. 4.
 10. Avtal av den 31 december 2007 mellan ECB och Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta om den fordran med vilken ECB ska kreditera Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta enligt artikel 30.3 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB  EUT C 29, 1.2.2008, s. 6.
 11. ECB:s riktlinje av den 20 juni 2008 om de nationella centralbankernas förvaltning av ECB:s reservtillgångar och den rättsliga dokumentationen för transaktioner som gäller sådana tillgångar (omarbetning)  (ECB/2008/5), EUT L 192, 19.7.2008, s. 63.Ytterligare information
  1. ECB:s riktlinje av den 28 november 2013 om ändring av riktlinje ECB/2008/5 om de nationella centralbankernas förvaltning av ECB:s reservtillgångar och den rättsliga dokumentationen för transaktioner som gäller sådana tillgångar (ECB/2013/45), EUT L 57, 4.3.2014, s. 23.
 12. Avtal av den 31 december 2008 mellan Národná banka Slovenska och ECB om den fordran med vilken ECB ska kreditera Národná banka Slovenska i enlighet med artikel 30.3 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB EUT C 18, 24.1.2009, s. 3.
 13. ECB:s beslut av den 31 december 2008 om Národná banka Slovenskas inbetalning av kapital, dess överföring av reservtillgångar och bidrag till ECB:s reserver och avsättningar  (ECB/2008/33), EUT L 21, 24.1.2009, s. 83.
 14. Avtal av den 31 december 2010 mellan Eesti Pank och ECB om den fordran med vilken ECB ska kreditera Eesti Pank i enlighet med artikel 30.3 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB EUT C 12, 15.1.2011, s. 6.
 15. ECB:s beslut av den 31 december 2010 om Eesti Panks inbetalning av kapital, överföring av reservtillgångar och bidrag till ECB:s reserver och avsättningar  (ECB/2010/34), EUT L 11, 15.1.2011, s. 58.
 16. Avtal av 31 december 2013 mellan Latvijas banka och ECB om den fordran med vilken ECB ska kreditera Latvijas banka i enlighet med artikel 30.3 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB EUT C 17, 21.1.2014, s. 5.
 17. ECB:s beslut av den 31 december 2013 om Latvijas bankas inbetalning av kapital, överföring av reservtillgångar och bidrag till ECB:s reserver och avsättningar (ECB/2013/53), EUT L 16, 21.1.2014, s. 65.
 18. Avtal av den 31 december 2014 mellan Lietuvos bankas och ECB om den fordran med vilken ECB ska kreditera Lietuvos bankas i enlighet med artikel 30.3 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB  EUT C 64, 21.2.2015, s. 5.
 19. ECB:s beslut (EU) 2015/287 av den 31 december 2014 om Lietuvos bankas inbetalning av kapital, överföring av reservtillgångar och bidrag till ECB:s reserver och avsättningar  (ECB/2014/61), EUT L 50, 21.2.2015, s. 44.
 20. ECB:s beslut (EU) 2020/140 av den 22 januari 2020 om fastställande av åtgärder för överföring av bidrag till ECB:s samlade egna kapital och om ändring av de nationella centralbankernas fordringar motsvarande de reservtillgångar som överförts och om upphävande av beslut (EU) 2019/46  (ECB/2020/6), EUT L 27I, 1.2.2020, s. 15.Ytterligare information