Devizne rezerve

 1. Smernica ECB z dne 3. novembra 1998, kakor je bila spremenjena s Smernico z dne 16. novembra 2000 o sestavi, vrednotenju in načinih začetnega prenosa deviznih rezerv ter denominaciji in obrestovanju ustreznih terjatev (ECB/2000/15), UL L 336, 30. 12. 2000, str. 114.
 2. Smernica ECB z dne 26. septembra 2002 o minimalnih standardih za ECB in nacionalne centralne banke pri opravljanju poslov denarne politike, deviznih poslov z deviznimi rezervami ECB in pri upravljanju deviznih rezerv ECB (ECB/2002/6), UL L 270, 8. 10. 2002, str. 14.Dodatne informacije
 3. Sklep ECB z dne 30. decembra 2006 o vplačilu kapitala, prenosu deviznih rezerv in prispevku v rezerve in rezervacije ECB s strani Banke Slovenije (ECB/2006/30), UL L 24, 31. 1. 2007, str. 17.
 4. Sporazum z dne 30. decembra 2006 med ECB in Banko Slovenije v zvezi s terjatvijo, priznano Banki Slovenije s strani ECB po členu 30.3 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in ECB UL C 17, 25. 1. 2007, str. 26.
 5. Sklep ECB z dne 31. decembra 2007 o vplačilu kapitala, prenosu deviznih rezerv ter prispevku v rezerve in rezervacije ECB s strani centralnih bank Central Bank of Cyprus in Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (ECB/2007/22), UL L 28, 1. 2. 2008, str. 36.
 6. Sporazum z dne 31. decembra 2007 med Evropsko centralno banko in centralno banko Central Bank of Cyprus v zvezi s terjatvijo, priznano centralni banki Central Bank of Cyprus s strani ECB po členu 30.3 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in ECB  UL C 29, 1. 2. 2008, str. 4.
 7. Sporazum z dne 31. decembra 2007 med Evropsko centralno banko in centralno banko Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta v zvezi s terjatvijo, priznano centralni banki Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta s strani ECB po členu 30.3 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in ECB  UL C 29, 1. 2. 2008, str. 6.
 8. Smernica ECB z dne 20. junija 2008 o upravljanju deviznih rezerv ECB s strani nacionalnih centralnih bank in o pravni dokumentaciji za posle, ki vključujejo te rezerve (preoblikovano)  (ECB/2008/5), UL L 192, 19. 7. 2008, str. 63.Dodatne informacije
  1. Smernica ECB z dne 28. novembra 2013 o spremembi Smernice ECB/2008/5 o upravljanju deviznih rezerv ECB s strani nacionalnih centralnih bank in o pravni dokumentaciji za posle, ki vključujejo te rezerve  (ECB/2013/45), UL L 57, 4. 3. 2014, str. 23.
 9. Sporazum z dne 31. decembra 2008 med centralno banko Národná banka Slovenska in Evropsko centralno banko v zvezi s terjatvijo, priznano centralni banki Národná banka Slovenska s strani ECB po členu 30.3 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in ECB UL C 18, 24. 1. 2009, str. 3.
 10. Sklep ECB z dne 31. decembra 2008 o vplačilu kapitala, prenosu deviznih rezerv in prispevku v rezerve in rezervacije ECB s strani centralne banke Národná banka Slovenska  (ECB/2008/33), UL L 21, 24. 1. 2009, str. 83.
 11. Sporazum z dne 31. decembra 2010 med centralno banko Eesti Pank in Evropsko centralno banko v zvezi s terjatvijo, priznano centralni banki Eesti Pank s strani ECB po členu 30.3 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in ECB UL C 12, 15. 1. 2011, str. 6.
 12. Sklep ECB z dne 31. decembra 2010 o vplačilu kapitala, prenosu deviznih rezerv in prispevku v rezerve in rezervacije ECB s strani centralne banke Eesti Pank  (ECB/2010/34), UL L 11, 15. 1. 2011, str. 58.
 13. Sporazum z dne 31. decembra 2013 med centralno banko Latvijas Banka in Evropsko centralno banko v zvezi s terjatvijo, priznano centralni banki Latvijas Banka s strani ECB po členu 30.3 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in ECB UL C 17, 21. 1. 2014, str. 5.
 14. Sklep ECB z dne 31. decembra 2013 o vplačilu kapitala, prenosu deviznih rezerv in prispevku v rezerve in rezervacije ECB s strani centralne banke Latvijas Banka (ECB/2013/53), UL L 16, 21. 1. 2014, str. 65.
 15. Sporazum z dne 31. decembra 2014 med centralno banko Lietuvos bankas in Evropsko centralno banko v zvezi s terjatvijo, priznano centralni banki Lietuvos bankas s strani ECB po členu 30.3 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in ECB  UL C 64, 21. 2. 2015, str. 5.
 16. Sklep ECB (EU) 2015/287 z dne 31. decembra 2014 o vplačilu kapitala, prenosu deviznih rezerv in prispevku v rezerve in rezervacije ECB s strani centralne banke Lietuvos bankas  (ECB/2014/61), UL L 50, 21. 2. 2015, str. 44.
 17. Sklep ECB (EU) 2020/140 z dne 22. januarja 2020 o določitvi ukrepov, potrebnih za prispevek v vrednost akumuliranega lastnega kapitala ECB in za usklajevanje terjatev nacionalnih centralnih bank, ki so enakovredne prenesenim deviznim rezervam, ter o razveljavitvi Sklepa (EU) 2019/46  (ECB/2020/6), UL L 27I, 1. 2. 2020, str. 15.Dodatne informacije