Devízové rezervy

 1. Usmernenie ECB z 3. novembra 1998, zmenené a doplnené usmernením zo 16. novembra 2000 o zložení, oceňovaní a spôsoboch počiatočného prevodu aktív devízových rezerv a o nominálnej hodnote a vysporiadaní rovnocenných pohľadávok (ECB/2000/15), Ú. v. ES L 336, 30. 12. 2000, s. 114.
 2. Usmernenie ECB z 26. septembra 2002 o minimálnych normách pre Európsku centrálnu banku a národné centrálne banky pri výkone operácií menovej politiky, výkone devízových operácií s devízovými rezervami ECB a riadení devízových rezervných aktív ECB (ECB/2002/6), Ú. v. ES L 270, 8. 10. 2002, s. 14.Dodatočné informácie
 3. Rozhodnutie ECB z 30. decembra 2006 o splatení základného imania, prevode devízových rezerv a príspevku Banka Slovenije do rezervných fondov a rezerv ECB (ECB/2006/30), Ú. v. EÚ L 24, 31. 1. 2007, s. 17.
 4. Dohoda z 30. decembra 2006 medzi ECB a Banka Slovenije, ktorá sa týka pohľadávky pripísanej ECB v prospech Banka Slovenije podľa článku 30.3 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a ECB Ú. v. EÚ C 17, 25. 1. 2007, s. 26.
 5. Rozhodnutie ECB z 31. decembra 2007 o splatení základného imania, prevode devízových rezerv a príspevkov Central Bank of Cyprus a Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta do rezervných fondov a rezerv ECB  (ECB/2007/22), Ú. v. EÚ L 28, 1. 2. 2008, s. 36.
 6. Dohoda z 31. decembra 2007 medzi Európskou centrálnou bankou a Central Bank of Cyprus, ktorá sa týka pohľadávky pripísanej Európskou centrálnou bankou v prospech Central Bank of Cyprus podľa článku 30.3 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a ECB  Ú. v. EÚ C 29, 1. 2. 2008, s. 4.
 7. Dohoda z 31. decembra 2007 medzi Európskou centrálnou bankou a Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta, ktorá sa týka pohľadávky pripísanej Európskou centrálnou bankou v prospech Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta podľa článku 30.3 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a ECB  Ú. v. EÚ C 29, 1. 2. 2008, s. 6.
 8. Usmernenie ECB z 20. júna 2008 o správe devízových rezerv ECB národnými centrálnymi bankami a o právnej dokumentácii pre operácie s týmito rezervami (prepracované znenie)  (ECB/2008/5), Ú. v. EÚ L 192, 19. 7. 2008, s. 63.Dodatočné informácie
  1. Usmernenie ECB z 28. novembra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2008/5 o správe devízových rezerv ECB národnými centrálnymi bankami a o právnej dokumentácii pre operácie s týmito rezervami  (ECB/2013/45), Ú. v. EÚ L 57, 4. 3. 2014, s. 23.
 9. Dohoda z 31. decembra 2008 medzi Európskou centrálnou bankou a Národnou bankou Slovenska, ktorá sa týka pohľadávky pripísanej Európskou centrálnou bankou v prospech Národnej banky Slovenska podľa článku 30.3 štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a ECB Ú. v. EÚ C 18, 24. 1. 2009, s. 3.
 10. Rozhodnutie ECB z 31. decembra 2008 o splatení základného imania, prevode devízových rezerv a príspevkov Národnou bankou Slovenska do rezervných fondov a rezerv ECB  (ECB/2008/33), Ú. v. EÚ L 21, 24. 1. 2009, s. 83.
 11. Dohoda z 31. decembra 2010 medzi Eesti Pank a Európskou centrálnou bankou, ktorá sa týka pohľadávky pripísanej Európskou centrálnou bankou v prospech Eesti Pank podľa článku 30.3 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a ECB Ú. v. EÚ C 12, 15. 1. 2011, s. 6.
 12. Rozhodnutie ECB z 31. decembra 2010 o splatení základného imania, prevode devízových rezerv a príspevkoch Eesti Pank do rezervných fondov a rezerv ECB  (ECB/2010/34), Ú. v. EÚ L 11, 15. 1. 2011, s. 58.
 13. Dohodam z 31. Decembra 2013 medzi Latvijas Banka a Európskou centrálnou bankou, ktorá sa týka pohľadávky pripísanej Európskou centrálnou bankou v prospech Latvijas Banka podľa článku 30.3 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a ECB Ú. v. EÚ C 17, 21. 1. 2014, s. 5.
 14. Rozhodnutie ECB Z 31. decembra 2013 o splatení základného imania, prevode devízových rezerv a príspevkov Latvijas Banka do rezervných fondov a rezerv ECB (ECB/2013/53), Ú. v. EÚ L 16, 21. 1. 2014, s. 65.
 15. Dohoda z 31. decembra 2014 medzi Lietuvos bankas a Európskou centrálnou bankou, ktorá sa týka pohľadávky pripísanej Európskou centrálnou bankou v prospech Lietuvos bankas podľa článku 30.3 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a ECB Ú. v. EÚ C 64, 21. 2. 2015, s. 5.
 16. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/287 z 31. decembra 2014 o splatení základného imania, prevode devízových rezerv a príspevkov Lietuvos bankas do rezervných fondov a rezerv ECB (ECB/2014/61), Ú. v. EÚ L 50, 21. 2. 2015, s. 44.
 17. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2020/140 z 22. januára 2020 o opatreniach potrebných na príspevok na akumulovanú hodnotu vlastného imania ECB a na úpravu pohľadávok národných centrálnych bánk, ktoré zodpovedajú prevedeným devízovým rezervám, a o zrušení rozhodnutia (EÚ) 2019/46  (ECB/2020/6), Ú. v. EÚ L 27I, 1. 2. 2020, s. 15.Dodatočné informácie