Externe reserves

 1. Aanbeveling van de ECB voor een verordening (EG) van de Raad met betrekking tot door de ECB opgeroepen verdere stortingen van externe reserves (ECB/1999/1), PB C 269 van 23.9.1999, blz. 9.
 2. Besluit van de ECB van 16 november 2000 inzake de volstorting van het kapitaal van de ECB en de bijdrage tot de reserves en voorzieningen van de ECB door de Bank of Greece en inzake de eerste overdracht van externe reserves aan de ECB door de Bank of Greece en daarmee verbandhoudende aangelegenheden (ECB/2000/14), PB L 336 van 30.12.2000, blz. 110.Aanvullende informatie
  1. Inofficiële geconsolideerde tekst [zoals gewijzigd bij Besluit ECB/2003/18] samengesteld door het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen 1.1.2004.
 3. Richtsnoer van de ECB van 3 november 1998, gewijzigd bij het richtsnoer van 16 november 2000, inzake de samenstelling, waardering en modaliteiten betreffende de eerste overdracht van externe reserves, alsmede de denominatie en rentevergoeding van vorderingen ter grootte van de eigen bijdrage (ECB/2000/15), PB L 336 van 30.12.2000, blz. 114.Aanvullende informatie
 4. Overeenkomst van 16 november 2000 tussen de ECB en de Bank of Greece betreffende de door de ECB uit hoofde van artikel 30.3 van de statuten van het ESCB aan de Bank of Greece toegekende vordering en hiermee verbandhoudende zaken PB L 336 van 30.12.2000, blz. 122.
 5. Richtsnoer van de ECB van 26 september 2002 betreffende door de ECB en nationale centrale banken in acht te nemen minimumnormen bij het verrichten van monetaire beleidstransacties en valutamarktoperaties met de externe reserves van de ECB en bij het beheren van de externe reserves van de ECB (ECB/2002/6), PB L 270 van 8.10.2002, blz. 14.Aanvullende informatie
 6. Besluit van de ECB van 30 december 2006 inzake de storting van kapitaal, de overdracht van externe reserves en de bijdrage aan de reserves en voorzieningen van de ECB door Banka Slovenije (ECB/2006/30), PB L 24 van 31.1.2007, blz. 17.
 7. Overeenkomst van 30 december 2006 tussen de ECB en Banka Slovenije betreffende de door de ECB krachtens artikel 30, lid 3 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de ECB aan de Banka Slovenije toegekende vordering PB C 17 van 25.1.2007, blz. 26.
 8. Besluit van de ECB van 31 december 2007 betreffende de storting van kapitaal, de overdracht van externe reserves en de bijdragen aan de reserves en voorzieningen van de ECB door de Central Bank of Cyprus en de Bank Centrali ta’ Malta/Central Bank of Malta  (ECB/2007/22), PB L 28 van 1.2.2008, blz. 36.
 9. Overeenkomst van 31 december 2007 tussen de ECB en de Central Bank of Cyprus betreffende de door de ECB krachtens artikel 30.3 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de ECB aan de Central Bank of Cyprus toegekende vordering  PB C 29 van 1.2.2008, blz. 4.
 10. Overeenkomst van 31 december 2007 tussen de ECB en de Bank Centrali ta' Malta/Central Bank of Malta betreffende de door de ECB krachtens artikel 30.3 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de ECB aan de Bank Centrali ta' Malta/Central Bank of Malta toegekende vordering  PB C 29 van 1.2.2008, blz. 6.
 11. Richtsnoer van de ECB van 20 juni 2008 betreffende het beheer van de externe reserves van de ECB door de nationale centrale banken en de juridische documentatie voor operaties met betrekking tot de externe reserves van de ECB (herschikking)  (ECB/2008/5), PB L 192 van 19.7.2008, blz. 63.Aanvullende informatie
  1. Richtsnoer van de ECB van 28 november 2013 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2008/5 betreffende het beheer van de externe reserves van de ECB door de nationale centrale banken en de juridische documentatie voor operaties met betrekking tot de externe reserves van de ECB  (ECB/2013/45), PB L 57 van 4.3.2014, blz. 23.
 12. Overeenkomst van 31 december 2008 tussen Národná banka Slovenska en de ECB betreffende de door de ECB krachtens artikel 30.3 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de ECB aan de Národná banka Slovenska toegekende vordering PB C 18 van 24.1.2009, blz. 3.
 13. Besluit van de ECB van 31 december 2008 inzake de storting van kapitaal, de overdracht van externe reserves en de bijdrage aan de reserves en voorzieningen van de ECB door Národná banka Slovenska  (ECB/2008/33), PB L 21 van 24.1.2009, blz. 83.
 14. Overeenkomst van 31 december 2010 tussen Eesti Pank en de ECB betreffende de door de ECB krachtens artikel 30.3 van de statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de ECB aan Eesti Pank toegekende vordering PB C 12 van 15.1.2011, blz. 6.
 15. Besluit van de ECB van 31 december 2010 inzake de storting van kapitaal, de overdracht van externe reserves en de bijdrage aan de reserves en voorzieningen van de ECB door Eesti Pank  (ECB/2010/34), PB L 11 van 15.1.2011, blz. 58.
 16. Overeenkomst Van 31 december 2013 tussen latvijas banka en de ECB houdende de vordering toegekend aan latvijas banka door de ECB krachtens artikel 30.3 van de statuten van het europees stelsel van centrale banken en van de ECB  PB C 17 van 21.1.2014, blz. 5.
 17. Besluit van de ECB Van 31 december 2013 Inzake de storting van kapitaal, de overdracht van externe reserves en de bijdrage aan de reserves en voorzieningen van de ECB door latvijas banka (ECB/2013/53), PB L 16 van 21.1.2014, blz. 65.
 18. Overeenkomst van 31 december 2014 tussen Lietuvos bankas en de ECB houdende de vordering toegekend aan Lietuvos bankas door de ECB krachtens artikel 30.3 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de ECB  PB C 64 van 21.2.2015, blz. 5.
 19. Besluit (EU) 2015/287 van de ECB van 31 december 2014 inzake de storting van kapitaal, de overdracht van externe reserves en de bijdrage aan de reserves en voorzieningen van de ECB door Lietuvos bankas  (ECB/2014/61), PB L 50 van 21.2.2015, blz. 44.
 20. Besluit (EU) 2020/140 van de ECB van 22 januari 2020 betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de bijdrage aan het geaccumuleerde eigen vermogen van de ECB en voor de aanpassing van de vorderingen van de nationale centrale banken ter grootte van de overgedragen externe reserves en tot intrekking van Besluit (EU) 2019/46  (ECB/2020/6), PB L 27I van 1.2.2020, blz. 15.Aanvullende informatie