Menu

Ārējās rezerves

 1. ECB Pamatnostādne (1998. gada 3. novembris), kurā grozījumi izdarīti ar 2000. gada 16. novembra Pamatnostādni un kura attiecas uz ārvalstu valūtas rezerves aktīvu sastāvu, vērtēšanu un noteikumiem, kas piemērojami to sākotnējam pārskaitījumam, kā arī līdzvērtīgu prasījumu denomināciju un atmaksāšanu (ECB/2000/15), OV L 336, 30.12.2000, 114. lpp..
 2. ECB Pamatnostādne (2002. gada 26. septembris) par obligātajiem standartiem, kas Eiropas Centrālai bankai un valstu centrālajām bankām jāievēro, veicot monetārās politikas darbības un ārvalstu valūtas maiņas darbības ar ECB ārvalstu valūtas rezervēm un pārvaldot ECB ārvalstu valūtas rezerves aktīvus (ECB/2002/6), OV L 270, 8.10.2002, 14. lpp..Papildus informācija
 3. ECB Lēmums (2006. gada 30. decembris) par to, kā Banka Slovenije apmaksā ECB kapitālu, nodod ārējo rezervju aktīvus un veic iemaksas rezervēs un uzkrājumos (ECB/2006/30), OV L 24, 31.1.2007, 17. lpp..
 4. Līgums (2006. gada 30. decembris) starp ECB un Banka Slovenije par Banka Slovenije prasību pret ECB saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un ECB Statūtu 30.3. pantu OV C 17, 25.1.2007, 26. lpp..
 5. ECB Lēmums (2007. gada 31. decembris) par to, kā Central Bank of Cyprus un Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta apmaksā ECB kapitālu, nodod ārējo rezervju aktīvus un veic iemaksas rezervēs un uzkrājumos  (ECB/2007/22), OV L 28, 1.2.2008, 36. lpp..
 6. Līgums (2007. gada 31. decembris) starp Eiropas Centrālo banku un Central Bank of Cyprus par Central Bank of Cyprus prasību pret Eiropas Centrālo banku saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un ECB Statūtu 30.3. pantu  OV C 29, 1.2.2008, 4. lpp..
 7. Līgums (2007. gada 31. decembris) starp Eiropas Centrālo banku un Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta par Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta prasību pret Eiropas Centrālo banku saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un ECB Statūtu 30.3. pantu  OV C 29, 1.2.2008, 6. lpp..
 8. ECB Pamatnostādne (2008. gada 20. jūnijs) par ECB ārvalstu valūtas rezerves aktīvu pārvaldīšanu, ko veic nacionālās centrālās bankas, un par juridisko dokumentāciju operācijām ar šiem aktīviem (pārstrādāta versija)  (ECB/2008/5), OV L 192, 19.7.2008, 63. lpp..Papildus informācija
  1. ECB Pamatnostādne (2013. gada 28. novembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2008/5 par ECB ārvalstu valūtas rezerves aktīvu pārvaldīšanu, ko veic nacionālās centrālās bankas, un par juridisko dokumentāciju operācijām ar šiem aktīviem  (ECB/2013/45), OV L 57, 4.3.2014, 23. lpp..
 9. Līgums (2008. gada 31. decembris) starp Eiropas Centrālo banku un Národná banka Slovenska par Národná banka Slovenska prasību pret Eiropas Centrālo banku saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un ECB Statūtu 30.3. pantu OV C 18, 24.1.2009, 3. lpp..
 10. ECB Lēmums (2008. gada 31. decembris) par to, kā Národná banka Slovenska apmaksā ECB kapitālu, nodod ārējo rezervju aktīvus un veic iemaksas rezervēs un uzkrājumos  (ECB/2008/33), OV L 21, 24.1.2009, 83. lpp..
 11. Līgums (2010. gada 31. decembris) starp Eesti Pank un Eiropas Centrālo banku par Eesti Pank prasību pret Eiropas Centrālo banku saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un ECB Statūtu 30.3. pantu OV C 12, 15.1.2011, 6. lpp..
 12. ECB Lēmums (2010. gada 31. decembris) par to, kā Eesti Pank apmaksā kapitālu, nodod ārējo rezervju aktīvus un veic iemaksas ECB rezervēs un uzkrājumos  (ECB/2010/34), OV L 11, 15.1.2011, 58. lpp..
 13. Līgums (2013. gada 31. decembris) starp Latvijas Banku un Eiropas Centrālo banku par Latvijas Bankas prasījumu pret Eiropas Centrālo banku saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un ECB Statūtu 30.3. Pantu  OV C 17, 21.1.2014, 5. lpp..
 14. ECB Lēmums (2013. gada 31. decembris) par to, kā Latvijas Banka apmaksā kapitālu, pārved ārējo rezervju aktīvus un veic iemaksas ECB rezervēs un uzkrājumos  (ECB/2013/53), OV L 16, 21.1.2014, 65. lpp..
 15. Nolīgums (2014. gada 31. decembris) starp Lietuvos bankas un Eiropas Centrālo banku par Lietuvos bankas prasījumu pret Eiropas Centrālo banku saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un ECB Statūtu 30.3. pantu  OV C 64, 21.2.2015, 5. lpp..
 16. ECB Lēmums (ES) 2015/287 (2014. gada 31. decembris) par to, kā Lietuvos bankas apmaksā kapitālu, pārved ārējo rezervju aktīvus un veic iemaksas ECB rezervēs un uzkrājumos  (ECB/2014/61), OV L 50, 21.2.2015, 44. lpp..
 17. ECB Lēmums (ES) 2020/140 (2020. gada 22. janvāris), ar kuru nosaka pasākumus, kas vajadzīgi, lai veiktu ieguldījumu ECB uzkrātajā pašu kapitāla vērtībā un koriģētu nacionālo centrālo banku pārvestajiem ārējo rezervju aktīviem ekvivalentos prasījumus, un ar kuru atceļ Lēmumu (ES) 2019/46  (ECB/2020/6), OV L 27I, 1.2.2020, 15. lpp..Papildus informācija