Užsienio atsargos

 1. 1998 m. lapkričio 3 d. ECB gairės dėl pradinio oficialių užsienio atsargų pervedimo sudėties, vertinimo ir formų, ir dėl atitinkamų reikalavimų nominalios išraiškos ir atlyginimo už juos, su pakeitimais, padarytais 2000 m. lapkričio 16 d. gairėmis (ECB/2000/15), OL L 336, 2000 12 30, p. 114.
 2. 2002 m. rugsėjo 26 d. ECB gairės dėl minimalių standartų Europos centriniam bankui ir nacionaliniams centriniams bankams, naudojamų vykdant pinigų politikos operacijas, valiutos keitimo operacijas su ECB užsienio atsargomis ir valdant ECB užsienio atsargas (ECB/2002/6), OL L 270, 2002 10 8, p. 14.Papildoma informacija
 3. 2006 m. gruodžio 30 d. ECB sprendimas dėl Banka Slovenije atliekamo kapitalo apmokėjimo, užsienio atsargų pervedimo ir įnašo į ECB atsargas ir atidėjimus (ECB/2006/30), OL L 24, 2007 1 31, p. 17.
 4. 2006 gruodžio 30 d. Susitarimas dėl ECB kredituojamo Banka Slovenije reikalavimo pagal Europos centrinių bankų sistemos ir ECB statuto 30 straipsnio 3 dalį OL C 17, 2007 1 25, p. 26.
 5. 2007 m. gruodžio 31 d. ECB sprendimas dėl Central Bank of Cyprus ir Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta atliekamų kapitalo apmokėjimų, užsienio atsargų pervedimų ir įnašų į ECB atsargas ir atidėjimus (ECB/2007/22), OL L 28, 2008 2 1, p. 36.
 6. 2007 m. gruodžio 31 d. ECB ir Central Bank of Cyprus susitarimas dėl ECB kredituojamo Central Bank of Cyprus reikalavimo pagal Europos centrinių bankų sistemos ir ECB statuto 30 straipsnio 3 dalį  OL C 29, 2008 2 1, p. 4.
 7. 2007 m. gruodžio 31 d. ECB ir Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta susitarimas dėl ECB kredituojamo Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta reikalavimo pagal Europos centrinių bankų sistemos ir ECB statuto 30 straipsnio 3 dalį  OL C 29, 2008 2 1, p. 6.
 8. 2008 m. birželio 20 d. ECB gairės dėl nacionalinių centrinių bankų vykdomo ECB užsienio atsargų valdymo ir operacijų su tokiomis atsargomis teisinių dokumentų (suvestinė redakcija) (ECB/2008/5), OL L 192, 2008 7 19, p. 63.Papildoma informacija
  1. 2013 m. lapkričio 28 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2008/5 dėl nacionalinių centrinių bankų vykdomo ECB užsienio atsargų valdymo ir operacijų su tokiomis atsargomis teisinių dokumentų  (ECB/2013/45), OL L 57, 2014 3 4, p. 23.
 9. 2008 m. gruodžio 31 d. Národná banka Slovenska ir ECB susitarimas dėl ECB kredituojamo Národná banka Slovenska reikalavimo pagal Europos centrinių bankų sistemos ir ECB statuto 30 straipsnio 3 dalį OL C 18, 2009 1 24, p. 3.
 10. 2008 m. gruodžio 31 d. ECB sprendimas dėl Národná banka Slovenska atliekamų kapitalo apmokėjimų, užsienio atsargų pervedimų ir įnašų į ECB atsargas ir atidėjinius  (ECB/2008/33), OL L 21, 2009 1 24, p. 83.
 11. 2010 m. gruodžio 31 d. Eesti Pank ir ECB susitarimas dėl ECB kredituojamo Eesti Pank reikalavimo pagal Europos centrinių bankų sistemos ir ECB statuto 30 straipsnio 3 dalį OL C 12, 2011 1 15, p. 6.
 12. 2010 m. gruodžio 31 d. ECB sprendimas dėl Eesti Pank atliekamų kapitalo apmokėjimų, užsienio atsargų pervedimų ir įnašų į ECB atsargas ir atidėjinius  (ECB/2010/34), OL L 11, 2011 1 15, p. 58.
 13. 2013 m. gruodžio 31 d. Latvijas Banka ir ECB susitarimas dėl ECB kredituojamo Latvijas Banka reikalavimo pagal Europos centrinių bankų sistemos ir ECB statuto 30 straipsnio 3 dalį OL C 17, 2014 1 21, p. 5.
 14. 2013 m. gruodžio 31 d. ECB sprendimas dėl Latvijas Banka atliekamų kapitalo apmokėjimų, užsienio atsargų pervedimų ir įnašų į ECB atsargas ir atidėjinius (ECB/2013/53) (ECB/2013/53), OL L 16, 2014 1 21, p. 65.
 15. 2014 m. gruodžio 31 d. Lietuvos banko ir ECB susitarimas dėl ECB kredituojamo Lietuvos banko reikalavimo pagal Europos centrinių bankų sistemos ir ECB statuto 30 straipsnio 3 dalį OL C 64, 2015 2 21, p. 5.
 16. 2014 m. gruodžio 31 d. ECB sprendimas (ES) 2015/287 dėl Lietuvos banko atliekamų kapitalo apmokėjimų, užsienio atsargų pervedimų ir įnašų į ECB atsargas ir atidėjinius  (ECB/2014/61), OL L 50, 2015 2 21, p. 44.
 17. 2020 m. sausio 22 d. ECB Sprendimas (ES) 2020/140 kuriuo nustatomos įnašui į ECB sukauptą nuosavo turto vertę ir nacionalinių centrinių bankų reikalavimų, lygių pervestoms užsienio atsargoms, pakoregavimui reikalingos priemonės ir kuriuo panaikinamas Sprendimas (ES) 2019/46 (ECB/2020/6), OL L 27I, 2020 2 1, p. 15.Papildoma informacija