Menu

Välisvaluutareservid

 1. EKP suunis, mida on muudetud 16. novembri 2000. aasta suunisega, välisvaluutareservide koostise, hindamise ja esialgse ülekandmise korra ning samaväärsete nõuete vääringu ja sellelt tasutava intressi kohta, 3. november 1998 (EKP/2000/15), EÜT L 336, 30.12.2000, lk 114.
 2. EKP suunis miinimumnõuete kohta EKP ja riikide keskpankade jaoks rahapoliitiliste toimingute teostamisel, EKP välisreservidega valuutatehingute teostamisel ning EKP välisvaluutareservide haldamisel, 26. september 2002 (EKP/2002/6), EÜT L 270, 8.10.2002, lk 14.Täiendav teave
 3. EKP otsus kapitali sissemaksmise, välisvaluutareservide ülekande ja sissemakse kohta EKP reservidesse ja eraldistesse Sloveenia keskpanga (Banka Slovenije) poolt, 30. detsember 2006 (EKP/2006/30), ELT L 24, 31.1.2007, lk 17.
 4. Leping EKP ja Banka Slovenije vahel, mis käsitleb EKP poolt Sloveenia keskpanga krediteerimist nõudega Euroopa Keskpankade Süsteemi ja EKP põhikirja artikli 30.3 kohaselt, 30. detsember 2006  ELT C 17, 25.1.2007, lk 26.
 5. EKP otsus kapitali sissemaksmise, välisvaluutareservide ülekande ja sissemakse kohta EKP reservidesse ja eraldistesse Central Bank of Cyprus [Küprose keskpanga] ja Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta [Malta keskpanga] poolt, 31. detsember 2007  (EKP/2007/22), ELT L 28, 1.2.2008, lk 36.
 6. Leping EKP ja Central Bank of Cyprus [Küprose keskpanga] vahel seoses Küprose keskpangale Euroopa Keskpankade Süsteemi ja EKP põhikirja artikli 30.3 alusel krediteeritud nõudega, 31. detsember 2007  ELT C 29, 1.2.2008, lk 4.
 7. Leping EKP ja Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta [Malta keskpanga] vahel seoses Malta keskpangale Euroopa Keskpankade Süsteemi ja EKP põhikirja artikli 30.3 alusel krediteeritud nõudega, 31. detsember 2007  ELT C 29, 1.2.2008, lk 6.
 8. EKP suunis EKP välisvaluutareservi haldamise kohta riikide keskpankade poolt ja selle varaga seotud tehingute õigusdokumentide kohta (uuestisõnastamine), 20. juuni 2008 (EKP/2008/5), ELT L 192, 19.7.2008, lk 63.Täiendav teave
  1. EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2008/5 EKP välisvaluutareservi haldamise kohta riikide keskpankade poolt ja selle varaga seotud tehingute õigusdokumentide kohta, 28. november 2013 (EKP/2013/45), ELT L 57, 4.3.2014, lk 23.
 9. Leping Slovakkia keskpanga ja EKP vahel, mis käsitleb EKP poolt Slovakkia keskpanga krediteerimist nõudega Euroopa Keskpankade Süsteemi ja EKP põhikirja artikli 30.3 alusel, 31. detsember 2008 ELT C 18, 24.1.2009, lk 3.
 10. EKP otsus kapitali sissemaksmise, välisvaluutareservide ülekande ja sissemakse kohta EKP reservidesse ja eraldistesse Slovakkia keskpanga poolt, 31. detsember 2008  (EKP/2008/33), ELT L 21, 24.1.2009, lk 83.
 11. Leping Eesti Panga ja EKP vahel, mis käsitleb EKP poolt Eesti Panga krediteerimist nõudega Euroopa Keskpankade Süsteemi ja EKP põhikirja artikli 30.3 alusel, 31. detsember 2010 ELT C 12, 15.1.2011, lk 6.
 12. EKP otsus kapitali sissemaksmise, välisvaluutareservide ülekande ja sissemaksete kohta EKP reservidesse ja eraldistesse Eesti Panga poolt, 31. detsember 2010 (EKP/2010/34), ELT L 11, 15.1.2011, lk 58.
 13. Leping Latvijas Banka ja EKP vahel, mis käsitleb EKP poolt Latvijas Banka krediteerimist nõudega Euroopa Keskpankade Süsteemi ja EKP põhikirja artikli 30.3 alusel, 31. detsember 2013 ELT C 17, 21.1.2014, lk 5.
 14. EKP otsus kapitali sissemaksmise, välisvaluutareservide ülekande ja sissemaksete kohta EKP reservidesse ja eraldistesse Latvijas Banka poolt, 31. detsember 2013 (EKP/2013/53), ELT L 16, 21.1.2014, lk 65.
 15. Leping, 31. detsember 2014, Lietuvos bankase ja EKP vahel, mis käsitleb EKP poolt Lietuvos bankase krediteerimist nõudega Euroopa Keskpankade Süsteemi ja EKP põhikirja artikli 30.3 alusel  ELT C 64, 21.2.2015, lk 5.
 16. EKP otsus (EL) 2015/287, 31. detsember 2014, kapitali sissemaksmise, välisvaluutareservide ülekande ja sissemaksete kohta EKP reservidesse ja eraldistesse Lietuvos bankase poolt  (EKP/2014/61), ELT L 50, 21.2.2015, lk 44.
 17. EKP otsus (EL) 2020/140, 22. jaanuar 2020, millega kehtestatakse meetmed EKP akumuleeritud omakapitali sissemaksmiseks ja riikide keskpankade ülekantud välisvaluutareservidega samaväärsete nõuete korrigeerimiseks ja tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2019/46  (EKP/2020/6), ELT L 27I, 1.2.2020, lk 15.Täiendav teave