Συναλλαγματικά διαθέσιμα

 1. Σύσταση της EKT για κανονισμό (ΕΚ) του Συμβουλίου σχετικά με την περαιτέρω καταβολή συναλλαγματικών διαθεσίμων κατόπιν αιτήματος της EKT (EKT/1999/1), EE  C 269 της 23.9.1999, σ. 9.
 2. Απόφαση της EKT της 16ης Νοεµβρίου 2000 σχετικά µε την καταβολή του κεφαλαίου και την εισφορά της τράπεζας της Ελλάδος στα αποθεµατικά και στους εξοµοιωµένους προς αυτά λογαριασµούς της ΕΚΤ, την αρχική µεταβίβαση συναλλαγµατικών διαθεσίµων από την Τράπεζα της Ελλάδος στην ΕΚΤ και συναφή θέµατα (EKT/2000/14), EE  L 336 της 30.12.2000, σ. 110.Πρόσθετες πληροφορίες
  1. Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο [όπως τροποποιείται από την απόφαση ΕΚΤ/2003/18] της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1.1.2004.
 3. Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 3ης Νοεµβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε από την κατευθυντήρια γραµµή της 16ης Νοεµβρίου 2000 σχετικά µε τη σύνθεση και αποτίµηση των συναλλαγµατικών διαθεσίµων και τις λεπτοµέρειες της αρχικής µεταβίβασής τους, το νόµισµα στο οποίο εκφράζονται οι ισοδύναµες απαιτήσεις και την απόδοσή τους (EKT/2000/15), EE  L 336 της 30.12.2000, σ. 114.Πρόσθετες πληροφορίες
 4. Συμφωνία της 16ης Νοεµβρίου 2000 µεταξύ της EKT και της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά µε την απαίτηση µε την οποία πιστώνεται η Τράπεζα της Ελλάδος από την EKT δυνάµει του άρθρου 30.3 του καταστατικού του ΕΣΚΤ και συναφή θέµατα EE  L 336 της 30.12.2000, σ. 122.
 5. Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 26ης Σεπτεµβρίου 2002 για τους ελάχιστους κανόνες που η EKT και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες εφαρµόζουν κατά τη διενέργεια πράξεων νοµισµατικής πολιτικής και πράξεων συναλλάγµατος µε τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα της ΕΚΤ και κατά τη διαχείριση των συναλλαγµατικών διαθεσίµων της ΕΚΤ (EKT/2002/6), EE  L 270 της 8.10.2002, σ. 14.Πρόσθετες πληροφορίες
 6. Απόφαση της EKT, της 30ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την καταβολή κεφαλαίου, τη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων και την εισφορά στα αποθεματικά και στους εξομοιωμένους προς αυτά λογαριασμούς της EKT από την Banka Slovenije (EKT/2006/30), EE  L 24 της 31.1.2007, σ. 17.
 7. Συμφωνία της 30ής Δεκεμβρίου 2006 μεταξύ της EKT και της Banka Slovenije σχετικά με την απαίτηση με την οποία πιστώνεται η Banka Slovenije από την EKT δυνάμει του άρθρου 30.3 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της EKT EE  C 17 της 25.1.2007, σ. 26.
 8. Απόφαση της EKT, της 31ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με την καταβολή κεφαλαίου, τη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων και την εισφορά στα αποθεματικά και στους εξομοιωμένους προς αυτά λογαριασμούς της EKT από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και την Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta  (EKT/2007/22), EE  L 28 της 1.2.2008, σ. 36.
 9. Συμφωνία, της 31ης Δεκεμβρίου 2007, μεταξύ της EKT και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά με την απαίτηση με την οποία πιστώνεται η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου από την EKT δυνάμει του άρθρου 30.3 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της EKT  EE  C 29 της 1.2.2008, σ. 4.
 10. Συμφωνία, της 31ης Δεκεμβρίου 2007, μεταξύ της EKT και της Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta σχετικά με την απαίτηση με την οποία πιστώνεται η Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta από την EKT δυνάμει του άρθρου 30.3 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της EKT  EE  C 29 της 1.2.2008, σ. 6.
 11. Κατευθυντήρια γραμμή της EKT, της 20ής Ιουνίου 2008, σχετικά με τη διαχείριση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της EKT από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες και τα νομικά έγγραφα για πράξεις που αφορούν τα εν λόγω διαθέσιμα (αναδιατύπωση)  (EKT/2008/5), EE  L 192 της 19.7.2008, σ. 63.Πρόσθετες πληροφορίες
  1. Κατευθυντήρια γραμμή της EKT, της 28ης Νοεμβρίου 2013, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2008/5 σχετικά με τη διαχείριση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της EKT από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες και τα νομικά έγγραφα για πράξεις που αφορούν τα εν λόγω διαθέσιμα  (EKT/2013/45), EE  L 57 της 4.3.2014, σ. 23.
 12. Συμφωνία, της 31ης Δεκεμβρίου 2008, μεταξύ της Národná banka Slovenska και της EKT σχετικά με την απαίτηση με την οποία πιστώνεται η Národná banka Slovenska από την EKT δυνάμει του άρθρου 30.3 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της EKT EE  C 18 της 24.1.2009, σ. 3.
 13. Απόφαση της EKT της 31ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την καταβολή κεφαλαίου, τη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων και τις εισφορές στα αποθεματικά και στους εξομοιωμένους προς αυτά λογαριασμούς της EKT από τη Národná banka Slovenska  (EKT/2008/33), EE  L 21 της 24.1.2009, σ. 83.
 14. Συμφωνία της 31ης Δεκεμβρίου 2010 μεταξύ της Eesti Pank και της EKT σχετικά με την απαίτηση με την οποία πιστώνεται η Eesti Pank από την EKT δυνάμει του άρθρου 30.3 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της EKT EE  C 12 της 15.1.2011, σ. 6.
 15. Απόφαση της EKT της 31ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την καταβολή κεφαλαίου, τη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων και τις εισφορές στα αποθεματικά και στους εξομοιωμένους προς αυτά λογαριασμούς της EKT από την Eesti Pank  (EKT/2010/34), EE  L 11 της 15.1.2011, σ. 58.
 16. Συμφωνία της 31ης Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ της Latvijas Banka και της EKT σχετικά με την απαίτηση με την οποία πιστώνεται η Latvijas Banka από την EKT δυνάμει του άρθρου 30.3 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της EKT EE  C 17 της 21.1.2014, σ. 5.
 17. Απόφαση της EKT της 31ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την καταβολή κεφαλαίου, τη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων και τις εισφορές στα αποθεματικά και στους εξομοιωμένους προς αυτά λογαριασμούς της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας από τη Latvijas Banka (EKT/2013/53), EE  L 16 της 21.1.2014, σ. 65.
 18. Συμφωνία, της 31ης Δεκεμβρίου 2014, μεταξύ της Lietuvos bankas και της EKT σχετικά με την απαίτηση με την οποία πιστώνεται η Lietuvos bankas από την EKT δυνάμει του άρθρου 30.3 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της EKT  EE  C 64 της 21.2.2015, σ. 5.
 19. Απόφαση (ΕΕ) 2015/287 της EKT, της 31ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την καταβολή κεφαλαίου, τη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων και τις εισφορές στα αποθεματικά και στους εξομοιωμένους προς αυτά λογαριασμούς της EKT από τη Lietuvos bankas  (EKT/2014/61), EE  L 50 της 21.2.2015, σ. 44.
 20. Α πόφαση (ΕΕ) 2020/140 της EKT, της 22ας Ιανουαρίου 2020, σχετικά με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για την εισφορά στη συσσωρευμένη αξία ιδίων κεφαλαίων της EKT και για την αναπροσαρμογή των ισοδύναμων προς τα μεταβιβασθέντα συναλλαγματικά διαθέσιμα απαιτήσεων των εθνικών κεντρικών τραπεζών και την κατάργηση της απόφασης (ΕΕ) 2019/46  (EKT/2020/6), EE  L 27I της 1.2.2020, σ. 15.Πρόσθετες πληροφορίες