Valutareserver

 1. Henstilling fra ECB om Rådets forordning (EF) om ECB's yderligere indkaldelse af valutareserveaktiver (ECB/1999/1), EFT C 269 af 23.9.1999, s. 9.
 2. ECB's afgørelse af 16. november 2000 vedrørende Bank of Greeces indbetaling af kapital og bidrag til ECB's reserver og hensættelser samt Bank of Greeces første overførsel af valutareserveaktiver til ECB samt forhold i forbindelse hermed (ECB/2000/14), EFT L 336 af 30.12.2000, s. 110.Læs mere
  1. Uofficiel konsolideret tekst [som ændret ved afgørelse ECB/2003/18]. Udarbejdet af Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer 1.1.2004.
 3. ECB's retningslinje af 3. november 1998, som ændret ved retningslinje af 16. november 2000, om sammensætning, værdiansættelse og fremgangsmåde vedrørende den første overførsel af valutareserveaktiver samt pålydende og forrentning af hertil svarende fordringer (ECB/2000/15), EFT L 336 af 30.12.2000, s. 114.Læs mere
 4. Aftale af 16. november 2000 mellem ECB og Bank of Greece vedrørende den fordring, hvormed ECB krediterer Bank of Greece i henhold til artikel 30.3 i ESCB-statutten, og forhold i forbindelse hermed EFT L 336 af 30.12.2000, s. 122.Læs mere
 5. ECB's retningslinje af 26. september 2002 om minimumsstandarder for ECB og de nationale centralbanker ved udførelse af pengepolitiske operationer, valutatransaktioner med ECB's valutareserver samt forvaltning af ECB's valutareserveaktiver (ECB/2002/6), EFT L 270 af 8.10.2002, s. 14.Læs mere
 6. ECB's afgørelse af 30. december 2006 om Banka Slovenijes indbetaling af kapital, overførsel af valutareserveaktiver og bidrag til ECB's reserver og hensættelser (ECB/2006/30), EUT L 24 af 31.1.2007, s. 17.
 7. Aftale af 30. december 2006 mellem ECB og Banka Slovenije vedrørende den fordring, hvormed ECB krediterer Banka Slovenije i henhold til artikel 30.3 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og ECB EUT C 17 af 25.1.2007, s. 26.
 8. ECB's afgørelse af 31. december 2007 om indbetaling af kapital, overførsel af valutareserveaktiver og bidrag til ECB's reserver og hensættelser fra Central Bank of Cyprus og Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta  (ECB/2007/22), EUT L 28 af 1.2.2008, s. 36.
 9. Aftale af 31. december 2007 mellem ECB og Central Bank of Cyprus vedrørende den fordring, hvormed ECB krediterer Central Bank of Cyprus i henhold til artikel 30.3 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og ECB  EUT C 29 af 1.2.2008, s. 4.
 10. Aftale af 31. december 2007 mellem ECB og Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta vedrørende den fordring, hvormed ECB krediterer Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta i henhold til artikel 30.3 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og ECB  EUT C 29 af 1.2.2008, s. 6.
 11. ECB's retningslinje af 20. juni 2008 om de nationale centralbankers forvaltning af ECB's valutareserveaktiver samt den juridiske dokumentation for transaktioner vedrørende disse aktiver (omarbejdning)  (ECB/2008/5), EUT L 192 af 19.7.2008, s. 63.Læs mere
  1. ECB's retningslinje af 28. november 2013 om ændring af retningslinje ECB/2008/5 om de nationale centralbankers forvaltning af ECB's valutareserveaktiver samt den juridiske dokumentation for transaktioner vedrørende disse aktiver  (ECB/2013/45), EUT L 57 af 4.3.2014, s. 23.
 12. Aftale af 31. december 2008 mellem Národná banka Slovenska og ECB vedrørende den fordring, hvormed ECB krediterer Národná banka Slovenska i henhold til artikel 30.3 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og ECB EUT C 18 af 24.1.2009, s. 3.
 13. ECB's afgørelse af 31. december 2008 om Národná banka Slovenskas indbetaling af kapital, overførsel af valutareserveaktiver og bidrag til ECB's reserver og hensættelser  (ECB/2008/33), EUT L 21 af 24.1.2009, s. 83.
 14. Aftale af 31. december 2010 mellem Eesti Pank og ECB vedrørende den fordring, hvormed ECB krediterer Eesti Pank i henhold til artikel 30.3 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og ECB EUT C 12 af 15.1.2011, s. 6.
 15. ECB's afgørelse af 31. december 2010 om Eesti Panks indbetaling af kapital, overførsel af valutareserveaktiver og bidrag til ECB's reserver og hensættelser (ECB/2010/34), EUT L 11 af 15.1.2011, s. 58.
 16. Aftale af 31. december 2013 mellem Latvijas Banka og ECB vedrørende den fordring, hvormed ECB krediterer Latvijas Banka i henhold til artikel 30.3 i statutten for det Europæiske System af Centralbanker og ECB EUT C 17 af 21.1.2014, s. 5.
 17. ECB's afgørelse af 31. december 2013 om Latvijas Bankas indbetaling af kapital, overførsel af valutareserveaktiver og bidrag til ECB's reserver og hensættelser (ECB/2013/53), EUT L 16 af 21.1.2014, s. 65.
 18. Aftale af 31. december 2014 mellem Lietuvos bankas og ECB vedrørende den fordring, hvormed ECB krediterer Lietuvos bankas i henhold til artikel 30.3 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og ECB  EUT C 64 af 21.2.2015, s. 5.
 19. ECB's afgørelse (EU) 2015/287 af 31. december 2014 om Lietuvos bankas indbetaling af kapital, overførsel af valutareserveaktiver og bidrag til ECB's reserver og hensættelser  (ECB/2014/61), EUT L 50 af 21.2.2015, s. 44.
 20. ECB's afgørelse (EU) 2020/140 af 22. januar 2020 om fastsættelse af de foranstaltninger, som er nødvendige for bidraget til den akkumulerede værdi af ECB's egenkapital og for justeringen af de nationale centralbankers fordringer svarende til de overførte valutareserveaktiver og om ophævelse af afgørelse (EU) 2019/46 (ECB/2020/6), EUT L 27I af 1.2.2020, s. 15.Læs mere