Резерви в чуждестранна валута

 1. Насоки на ЕЦБ от 3 ноември 1998 година изменени с Насоки от 16 ноември 2000 година относно състава, оценката и условията за първоначалното прехвърляне на чуждестранни резервни активи, както и деноминирането и олихвяването на съответни вземания  (ЕЦБ/2000/15), OВ L 336, 30.12.2000 г., стр. 114..
 2. Насоки на ЕЦБ от 26 септември 2002 година относно минималните стандарти за ЕЦБ и националните централни банки при провеждане на операции по паричната политика, валутни операции с чуждестранните резерви на ЕЦБ и при управлението на чуждестранните резервни активи на ЕЦБ  (ЕЦБ/2002/6), OВ L 270, 8.10.2002 г., стр. 14..
 3. Решение на ЕЦБ от 30 декември 2006 година относно внасянето на капитал, прехвърлянето на чуждестранни резервни активи и вноската за резервите и провизиите на ЕЦБ от страна на Banka Slovenije (ЕЦБ/2006/30), OВ L 24, 31.1.2007 г., стр. 17..
 4. Споразумение от 30 декември 2006 година между ЕЦБ и Banka Slovenije относно вземането, записано от ЕЦБ в полза на Banka Slovenije на основание член 30.3 от Устава на Европейската система на централните банки и на ЕЦБ OВ C 17, 25.1.2007 г., стр. 26..
 5. Решение на ЕЦБ от 31 декември 2007 година относно внасянето на капитал, прехвърлянето на чуждестранни резервни активи и вноските за резервите и провизиите на ЕЦБ от страна на Central Bank of Cyprus и Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta  (ЕЦБ/2007/22), OВ L 28, 1.2.2008 г., стр. 36..
 6. Споразумение от 31 декември 2007 година между ЕЦБ и Central Bank of Cyprus относно вземането, записано от ЕЦБ в полза на Central Bank of Cyprus на основание член 30.3 от Устава на Европейската система на централните банки и на ЕЦБ  OВ C 29, 1.2.2008 г., стр. 4..
 7. Споразумение от 31 декември 2007 година между ЕЦБ и Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta относно вземането, записано от ЕЦБ в полза на Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta на основание член 30.3 от Устава на Европейската система на централните банки и на ЕЦБ  OВ C 29, 1.2.2008 г., стр. 6..
 8. Насоки на ЕЦБ от 20 юни 2008 г. относно управлението на чуждестранните резервни активи на ЕЦБ от националните централни банки и правната документация за операции с такива активи (преработени) (ЕЦБ/2008/5), OВ L 192, 19.7.2008 г., стр. 63..Допълнителна информация
  1. Насоки на ЕЦБ от 28 ноември 2013 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2008/5 относно управлението на чуждестранните резервни активи на ЕЦБ от националните централни банки и правната документация за операции с такива активи  (ЕЦБ/2013/45), OВ L 57, 4.3.2014 г., стр. 23..
 9. Споразумение от 31 декември 2008 година между Národná banka Slovenska и ЕЦБ относно вземането, записано от ЕЦБ в полза на Národná banka Slovenska на основание член 30.3 от Устава на Европейската система на централните банки и на ЕЦБ OВ C 18, 24.1.2009 г., стр. 3..
 10. Решение на ЕЦБ от 31 декември 2008 година относно внасянето на капитал, прехвърлянето на чуждестранни резервни активи и вноскатa за резервите и провизиите на ЕЦБ от страна на Národná banka Slovenska  (ЕЦБ/2008/33), OВ L 21, 24.1.2009 г., стр. 83..
 11. Споразумение от 31 декември 2010 година между Eesti Pank и ЕЦБ относно правото на вземане на Eesti Pank към ЕЦБ на основание член 30.3 от Устава на Европейската система на централните банки и на ЕЦБ OВ C 12, 15.1.2011 г., стр. 6..
 12. Решение на ЕЦБ от 31 декември 2010 година относно внасянето на капитал, прехвърлянето на чуждестранни резервни активи и вноските за резервите и провизиите на ЕЦБ от страна на Eesti Pank (ЕЦБ/2010/34), OВ L 11, 15.1.2011 г., стр. 58..
 13. Споразумение от 31 декември 2013 година между Latvijas banka и ЕЦБ относно вземането, записано от ЕЦБ в полза на Latvijas banka на основание член 30.3 от Устава на Европейската система на централните банки и на ЕЦБ OВ C 17, 21.1.2014 г., стр. 5..
 14. Решение на ЕЦБ от 31 декември 2013 година относно внасянето на капитал, прехвърлянето на чуждестранни резервни активи и вноската за резервите и провизиите на ЕЦБ от страна на Latvijas banka (ЕЦБ/2013/53), OВ L 16, 21.1.2014 г., стр. 65..
 15. Споразумение от 31 декември 2014 година между Lietuvos bankas и ЕЦБ относно вземането, записано от ЕЦБ в полза на Lietuvos bankas на основание член 30.3 от Устава на Европейската система на централните банки и на ЕЦБ  OВ C 64, 21.2.2015 г., стр. 5..
 16. Решение (ЕС) 2015/287 на ЕЦБ от 31 декември 2014 година относно внасянето на капитал, прехвърлянето на чуждестранни резервни активи и вноската за резервите и провизиите на ЕЦБ от страна на Lietuvos bankas  (ЕЦБ/2014/61), OВ L 50, 21.2.2015 г., стр. 44..
 17. Решение (ЕС) 2020/140 на ЕЦБ от 22 януари 2020 година относно мерките, необходими за вноската в акумулираната стойност на собствения капитал на ЕЦБ и за коригиране на вземанията на националните централни банки, съответстващи на прехвърлените чуждестранни резервни активи, и за отмяна на Решение (ЕС) 2019/46  (ЕЦБ/2020/6), OВ L 27I, 1.2.2020 г., стр. 15..Допълнителна информация