Menu

ECB/2002/6

  1. ECB:s riktlinje av den 26 september 2002 om minimistandarder för ECB och de nationella centralbankerna vid genomförandet av penningpolitiska transaktioner, valutatransaktioner med ECB:s valutareserver och vid förvaltningen av ECB:s reservtillgångar (ECB/2002/6), EGT L 270, 8.10.2002, s. 14.

    Ytterligare information

       
      Upphäver artikel 3 a och bilaga 4 i riktlinje ECB/2000/1