Menu

EBC/2002/6

  1. Wytyczne EBC z dnia 26 września 2002 r. w sprawie minimalnych norm dla EBC oraz krajowych banków centralnych przy przeprowadzaniu operacji związanych z polityką pieniężną, operacji walutowych z rezerwami walutowymi EBC oraz przy zarządzaniu rezerwowymi aktywami walutowymi EBC (EBC/2002/6), Dz.U. L 270 z 8.10.2002, str. 14.

    Dodatkowe informacje

       
      Uchyla artykuł 3a oraz załącznik 4 do wytycznych ECB/2001/1