ECB/2000/15

  1. ECB's retningslinje af 3. november 1998, som ændret ved retningslinje af 16. november 2000, om sammensætning, værdiansættelse og fremgangsmåde vedrørende den første overførsel af valutareserveaktiver samt pålydende og forrentning af hertil svarende fordringer (ECB/2000/15), EFT L 336 af 30.12.2000, s. 114.

    Læs mere

       
      Bilag til afgørelse ECB/2000/14