Menu

ЕЦБ/2018/30

 1. Решение (ЕС) 2019/46 на ЕЦБ от 29 ноември 2018 година относно мерките, необходими за вноската в акумулираната стойност на собствения капитал на Eвропейската централна банка, за коригиране на вземанията на националните централни банки, съответстващи на прехвърлените чуждестранни резервни активи, и за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/26 (ЕЦБ/2018/30), OВ L 9, 11.1.2019 г., стр. 190..

  Допълнителна информация

  1. Отменено: Решение на ЕЦБ от 29 август 2013 година относно мерките, необходими за вноската в акумулираната стойност на собствения капитал на ЕЦБ и за коригиране на вземанията на националните централни банки, съответстващи на прехвърлените чуждестранни резервни активи  (ЕЦБ/2013/26), OВ L 16, 21.1.2014 г., стр. 47..
   1. Отменено: Решение на ЕЦБ от 21 юни 2013 година относно мерките, необходими за вноската в акумулираната стойност на собствения капитал на ЕЦБ и за коригиране на вземанията на националните централни банки, съответстващи на прехвърлените чуждестранни резервни активи (ЕЦБ/2013/15), OВ L 187, 6.7.2013 г., стр. 9..
    1. Отменено: Решение на ЕЦБ от 12 декември 2008 година относно мерките, необходими за вноската в акумулираната стойност на собствения капитал на ЕЦБ и за коригиране на вземанията на националните централни банки, съответстващи на прехвърлените чуждестранни резервни активи  (ЕЦБ/2008/27), OВ L 21, 24.1.2009 г., стр. 77..
     1. Отменено: Решение на ЕЦБ от 15 декември 2006 година относно мерките, необходими за вноската в акумулираната стойност на собствения капитал на ЕЦБ и за коригиране на вземанията на националните централни банки, съответстващи на прехвърлените чуждестранни резервни активи (ЕЦБ/2006/24), OВ L 24, 31.1.2007 г., стр. 9..
      1. Поправка на Решение ЕЦБ/2006/24 (2007/45/ЕО) на ЕЦБ от 15 декември 2006 година относно мерките, необходими за вноската в акумулираната стойност на собствения капитал на ЕЦБ и за коригиране на вземанията на националните централни банки, съответстващи на прехвърлените чуждестранни резервни активи, OВ L 56, 23.2.2007 г., стр. 54..