ЕЦБ/2008/5

  1. Насоки на ЕЦБ от 20 юни 2008 г. относно управлението на чуждестранните резервни активи на ЕЦБ от националните централни банки и правната документация за операции с такива активи (преработени) (ЕЦБ/2008/5), OВ L 192, 19.7.2008 г., стр. 63..

    Допълнителна информация

    1. Отменено: Насоки на ЕЦБ от 21 декември 2006 година относно управлението на чуждестранните резервни активи на ЕЦБ от националните централни банки и правната документация за операции с такива активи (ЕЦБ/2006/28), OВ C 17, 25.1.2007 г., стр. 5..
    2. Насоки на ЕЦБ от 20 юли 2007 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2006/28 относно управлението на чуждестранните резервни активи на ЕЦБ от националните централни банки и правната документация за операции с такива активи  (ЕЦБ/2007/6), OВ L 196, 28.7.2007 г., стр. 46..
    3. Неофициална консолидирана версия [изменена с Насоки ЕЦБ/2007/6]. Изготвена от Службата за официални публикации на Европейските общности , 27.7.2007.