Relaterade ECB-yttranden

  1. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av kommissionens direktiv 2007/14/EG  (CON/2012/10), EUT C 93, 30.3.2012, s. 2.Ytterligare information
  2. Yttrande om de grupper av tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna som skall omfattas av bestämmelserna i artikel 12, artikel 13 andra stycket samt artikel 14 i protokollet om privilegier och immunitet för Europeiska gemenskaperna  (CON/1998/17), EGT C 190, 18.6.1998, s. 9.Ytterligare information
  3. Yttrande om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna (CON/1998/16), EGT C 190, 18.6.1998, s. 8.Ytterligare information