Súvisiace stanoviská ECB

  1. Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a smernica Komisie 2007/14/ES  (CON/2012/10), Ú. v. EÚ C 93, 30. 3. 2012, s. 2.Dodatočné informácie
  2. Stanovisko ku kategóriám úradníkov a iných zamestnancov Európskych spoločenstiev, na ktorých sa uplatňujú ustanovenia článku 12, druhého odseku článku 13 a článku 14 Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev (CON/1998/17), Ú. v. ES C 190, 18. 6. 1998, s. 9.
  3. Stanovisko k podmienkam a postupu uplatňovania dane v prospech Európskych spoločenstiev (CON/1998/16), Ú. v. ES C 190, 18. 6. 1998, s. 8.