Odpowiednie opinie EBC

  1. Opinia w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym, oraz zmieniającej dyrektywę 2007/14/WE  (CON/2012/10), Dz.U. C 93 z 30.3.2012, str. 2.Dodatkowe informacje
  2. Opinia w sprawie kategorii urzędników i pracowników Wspólnot Europejskich, do których odnoszą się postanowienia artykułu 12, artykułu 13, ustępu drugiego oraz artykułu 14 Protokołu o Przywilejach i Immunitetach Wspólnot Europejskich (CON/1998/17), Dz.U. C 190 z 18.6.1998, str. 9.
  3. Opinia w sprawie warunków i procedur odnoszących się do podatku pobieranego na rzecz Wspólnot Europejskich (CON/1998/16), Dz.U. C 190 z 18.6.1998, str. 8.