Verband houdende ECB-adviezen

  1. Advies inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2007/14/EG van de Commissie  (CON/2012/10), PB C 93 van 30.3.2012, blz. 2.Aanvullende informatie
  2. Advies betreffende de categorieën van ambtenaren en overige personeelsleden van de Europese Gemeenschappen waarop de bepalingen van de artikelen 12, 13, tweede alinea, en 14 van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Gemeenschappen van toepassing zijn (CON/1998/17), PB C 190 van 18.6.1998, blz. 9.Aanvullende informatie
  3. Advies inzake de voorwaarden en de wijze van heffing van de belasting ten bate van de Europese Gemeenschappen (CON/1998/16), PB C 190 van 18.6.1998, blz. 8.Aanvullende informatie