Saistītie ECB atzinumi

  1. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, un Komisijas Direktīvu 2007/14/EK  (CON/2012/10), OV C 93, 30.3.2012, 2. lpp..Papildus informācija
  2. Atzinums par Eiropas Kopienu amatpersonu un citu darbinieku kategorijām, kam ir piemērojams Protokola par Eiropas Kopienu privilēģijām un neaizskaramību 12. pants, 13. panta otrā daļa un 14. pants (CON/1998/17), OV C 190, 18.6.1998, 9. lpp..
  3. Atzinums par Eiropas Kopienu nodokļa piemērošanas nosacījumiem un procedūru (CON/1998/16), OV C 190, 18.6.1998, 8. lpp..