Susijusios ECB nuomonės

  1. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo ir Komisijos direktyva 2007/14/EB (CON/2012/10), OL C 93, 2012 3 30, p. 2.Papildoma informacija
  2. Nuomonė dėl Europos Bendrijų pareigūnų ir kitų tarnautojų kategorijų, kurioms taikomos Bendrijų protokolo dėl privilegijų ir imunitetų 12 straipsnio, 13 straipsnio antros dalies ir 14 straipsnio nuostatos (CON/1998/17), OL C 190, 1998 6 18, p. 9.
  3. Nuomonė dėl apmokestinimo Europos Bendrijų naudai sąlygų ir tvarkos (CON/1998/16), OL C 190, 1998 6 18, p. 8.