Az EKB kapcsolódó véleményei

  1. Vélemény a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK irányelv és a 2007/14/EK bizottsági irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról  (CON/2012/10), HL C 93., 2012.3.30., 2. o.Kiegészítő információ
  2. Vélemény az Európai Közösségek a Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 12. cikke, 13. cikkének második bekezdése és 14. cikke hatálya alá tartozó tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak kategóriáiról (CON/1998/17), HL C 190., 1998.6.18., 9. o.
  3. Vélemény az Európai Közösségek számára fizetendő adó alkalmazásának feltételeiről és eljárásáról (CON/1998/16), HL C 190., 1998.6.18., 8. o.