EKP:n lausunnot

  1. Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 2004/109/EY ja komission direktiivin 2007/14/EY muuttamisesta  (CON/2012/10), EUVL C 93, 30.3.2012, s. 2.Lisätietoja
  2. Lausunto Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 12 artiklan, 13 artiklan toisen kohdan ja 14 artiklan soveltamisalaan kuuluvista yhteisön virkamiehistä ja muista henkilöstöön kuuluvista (CON/1998/17), EYVL C 190, 18.6.1998, s. 9.Lisätietoja
  3. Lausunto Euroopan yhteisöille maksettavaa veroa koskevista edellytyksistä ja menettelystä (CON/1998/16), EYVL C 190, 18.6.1998, s. 8.Lisätietoja