EKP arvamused

  1. Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse direktiivi 2004/109/EÜ (läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele) ja komisjoni direktiivi 2007/14/EÜ  (CON/2012/10), ELT C 93, 30.3.2012, lk 2.Täiendav teave
  2. Arvamus, mis käsitleb Euroopa ühenduste ametnike ja muude teenistujate liike, kelle suhtes kohaldatakse ühenduste eesõiguste ja puutumatuse protokolli artikli 12 sätteid, artikli 13 teist lõiget ja artiklit 14 (CON/1998/17), EÜT C 190, 18.6.1998, lk 9.
  3. Arvamus Euroopa ühendustele makstava maksu kohaldamise tingimuste ja korra kohta (CON/1998/16), EÜT C 190, 18.6.1998, lk 8.