Σχετικές γνώμες της ΕΚΤ

  1. Γνώμη σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και της οδηγίας 2007/14/ΕΚ της Επιτροπής (CON/2012/10), EE  C 93 της 30.3.2012, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
  2. Γνώμη σχετικά με τις κατηγορίες των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12, του άρθρου 13 δεύτερη παράγραφος και του άρθρου 14 του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (CON/1998/17), EE  C 190 της 18.6.1998, σ. 9.Πρόσθετες πληροφορίες
  3. Γνώμη σχετικά με τους όρους και τη διαδικασία επιβολής του θεσπισθέντος υπέρ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων φόρου (CON/1998/16), EE  C 190 της 18.6.1998, σ. 8.Πρόσθετες πληροφορίες