Relaterede ECB udtalelser

  1. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og af Kommissionens direktiv 2007/14/EF  (CON/2012/10), EUT C 93 af 30.3.2012, s. 2.Læs mere
  2. Udtalelse om de grupper af De Europæiske Fællesskabers tjenestemænd og øvrige ansatte, på hvilke bestemmelserne i artikel 12, artikel 13, stk. 2, og artikel 14 i protokollen vedrørende Fællesskabernes privilegier og immuniteter skal finde anvendelse (CON/1998/17), EFT C 190 af 18.6.1998, s. 9.Læs mere
  3. Udtalelse om betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (CON/1998/16), EFT C 190 af 18.6.1998, s. 8.Læs mere