Uppgiftsskydd

  1. ECB:s beslut av den 17 april 2007 om antagande av genomförandebestämmelser om uppgiftsskydd vid ECB (ECB/2007/1), EUT L 116, 4.5.2007, s. 64.
  2. ECB:s beslut av den 11 januari 2013 om ett ramverk för en infrastruktur för kryptering med öppen nyckel (PKI) för Europeiska centralbankssystemet  (ECB/2013/1), EUT L 74, 16.3.2013, s. 30.Ytterligare information
    1. ECB:s beslut av den 11 december 2015 om ändring av beslut ECB/2013/1 om ett ramverk för en infrastruktur för kryptering med öppen nyckel (PKI) för Europeiska centralbankssystemet (ECB/2015/46), EUT L 37, 12.2.2016, s. 100.
  3. ECB:s beslut av den 11 december 2015 om tillgången till och användningen av den gemensamma tillsynsmekanismens elektroniska applikationer, system, plattformar och tjänster som beviljas ECB och de nationella behöriga myndigheter som deltar i den gemensamma tillsynsmekanismen  (ECB/2015/47), EUT L 37, 12.2.2016, s. 104.