Ochrana údajov

  1. Rozhodnutie ECB zo 17. apríla 2007, ktorým sa prijímajú vykonávacie pravidlá týkajúce sa ochrany údajov v Európskej centrálnej banke (ECB/2007/1), Ú. v. EÚ L 116, 4. 5. 2007, s. 64.
  2. Rozhodnutie ECB z 11. januára 2013, ktorým sa ustanovuje rámec pre infraštruktúru verejných kľúčov Európskeho systému centrálnych bánk (ECB/2013/1), Ú. v. EÚ L 74, 16. 3. 2013, s. 30.
    1. Rozhodnutie ECB z 11. decembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2013/1, ktorým sa ustanovuje rámec pre infraštruktúru verejných kľúčov Európskeho systému centrálnych bánk  (ECB/2015/46), Ú. v. EÚ L 37, 12. 2. 2016, s. 100.
  3. Rozhodnutie ECB z 11. decembra 2015 o prístupe ECB a príslušných vnútroštátnych orgánov jednotného mechanizmu dohľadu k elektronickým aplikáciám, systémom, platformám a službám jednotného mechanizmu dohľadu a ich používaní  (ECB/2015/47), Ú. v. EÚ L 37, 12. 2. 2016, s. 104.