Ochrona danych

  1. Decyzja EBC z dnia 17 kwietnia 2007 r. przyjmująca zasady wykonawcze w zakresie ochrony danych w Europejskim Banku Centralnym (EBC/2007/1), Dz.U. L 116 z 4.5.2007, str. 64.
  2. Decyzja EBC z dnia 11 stycznia 2013 r. ustanawiająca ramy infrastruktury klucza publicznego Europejskiego Systemu Banków Centralnych (EBC/2013/1), Dz.U. L 74 z 16.3.2013, str. 30.
    1. Decyzja EBC (UE) 2016/187 z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniająca decyzję EBC/2013/1 ustanawiającą ramy infrastruktury klucza publicznego Europejskiego Systemu Banków Centralnych (EBC/2015/46) (EBC/2015/46), Dz.U. L 37 z 12.2.2016, str. 100.
  3. Decyzja EBC (UE) 2016/188 z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie dostępu do aplikacji, systemów, platform i usług elektronicznych SSM i korzystania z nich przez Europejski Bank Centralny i właściwe organy krajowe Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (EBC/2015/47) (EBC/2015/47), Dz.U. L 37 z 12.2.2016, str. 104.