Duomenų apsauga

  1. 2007 m. balandžio 17 d. ECB sprendimas, patvirtinantis duomenų apsaugos Europos centriniame banke įgyvendinimo taisykles (ECB/2007/1), OL L 116, 2007 5 4, p. 64.
  2. 2013 m. sausio 11 d. ECB sprendimas, kuriuo nustatoma Europos centrinių bankų sistemos viešojo rakto infrastruktūros sistema (ECB/2013/1), OL L 74, 2013 3 16, p. 30.
    1. 2015 m. gruodžio 11 d. ECB sprendimas (ES) 2016/187, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2013/1, kuriuo nustatoma Europos centrinių bankų sistemos viešojo rakto infrastruktūros sistema  (ECB/2015/46), OL L 37, 2016 2 12, p. 100.
  3. 2015 m. gruodžio 11 d. ECB sprendimas (ES) 2016/188 dėl ECB ir Bendro priežiūros mechanizmo nacionalinių kompetentingų institucijų prieigos prie BPM elektroninių programų, sistemų, platformų ir paslaugų bei naudojimosi jomis  (ECB/2015/47), OL L 37, 2016 2 12, p. 104.