Menu

Andmekaitse

  1. EKP otsus EKP andmekaitse rakendamise sätete vastuvõtmise kohta, 17. aprill 2007  (EKP/2007/1), ELT L 116, 4.5.2007, lk 64.
  2. EKP otsus, millega kehtestatakse avaliku võtme infrastruktuuri raamistik Euroopa Keskpankade Süsteemi jaoks, 11. jaanuar 2013  (EKP/2013/1), ELT L 74, 16.3.2013, lk 30.
    1. EKP otsus (EL) 2016/187, 11. detsember 2015, millega muudetakse otsust EKP/2013/1, millega kehtestatakse avaliku võtme infrastruktuuri raamistik Euroopa Keskpankade Süsteemi jaoks  (EKP/2015/46), ELT L 37, 12.2.2016, lk 100.
  3. EKP otsus (EL) 2016/188, 11. detsember 2015, juurdepääsu kohta SSMi elektroonilistele rakendustele, süsteemidele, platvormidele ja teenustele ning nende kasutamise kohta EKP ja ühtse järelevalvemehhanismi riiklike pädevate asutuste poolt  (EKP/2015/47), ELT L 37, 12.2.2016, lk 104.
  4. EKP otsus (EL) 2020/655, 5. mai 2020, millega võetakse vastu EKP andmekaitse rakendussätted ja tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2007/1  (EKP/2020/28), 7.5.2020.