Προστασία δεδομένων

  1. Απόφαση της EKT, της 17ης Απριλίου 2007, για τη θέσπιση διατάξεων εφαρμογής σχετικά με την προστασία δεδομένων στην EKT (EKT/2007/1), EE  L 116 της 4.5.2007, σ. 64.
  2. Απόφαση της EKT, της 11ης Ιανουαρίου 2013, για τη θέσπιση του πλαισίου της υποδομής δημόσιου κλειδιού για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (EKT/2013/1), EE  L 74 της 16.3.2013, σ. 30.
    1. Απόφαση (ΕΕ) 2016/187 της EKT, της 11ης Δεκεμβρίου 2015, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2013/1 για τη θέσπιση του πλαισίου της υποδομής δημόσιου κλειδιού για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών  (EKT/2015/46), EE  L 37 της 12.2.2016, σ. 100.
  3. Απόφαση (ΕΕ) 2016/188 της EKT, της 11ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την πρόσβαση της EKT και των εθνικών αρμόδιων αρχών του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού σε ηλεκτρονικές εφαρμογές, συστήματα, πλατφόρμες και υπηρεσίες του ΕΕΜ και τη χρήση τους από εκείνες (EKT/2015/47), EE  L 37 της 12.2.2016, σ. 104.